Vikten av ”frihandel” är ett återkommande tema i dessa dagar, inte minst i samband med de nu aktuella förhandlingarna kring handelsavtalet TTIP. Frihandel slungas ständigt fram i debatten som något positivt – från både regering och opposition – som om begreppet betecknade en okomplicerad och odelat god företeelse.

Det första stora genombrottet för ”frihandel” kom dock i samband med ett synnerligen motbjudande kapitel i mänsklighetens historia.

En konsekvens av den ärorika revolutionen i England 1688 var avregleringen och privatiseringen av slavhandeln. Den första stora frihandelsreformen. Dessförinnan hade Royal African Company (RAC) haft monopol på handeln med slavar, men nu fick privata aktörer möjlighet att ge sig in i den lukrativa affärsverksamheten.

The deregulation of the slave trade led to the mass entry into this dirty business of ”separate” and ”private” traders, which coincided with free trade in Africans and capital flight of this same valuable commodity: all of these italicized terms are part of today’s jargon and should remind us of their less-than-glorious antecedents and their role as recurring building blocks of today’s capitalist society. [Gerald Horne, The Counter-Revolution of 1776, förord xii-xiii, kursiv i original]

The Counter-Revolution of 1776.
The Counter-Revolution of 1776.

Förändringen ledde till en formlig explosion av människohandel från Afrikas kuster till den nya världen. En verksamhet intimt förknippad med företeelser som avreglering, frihandel och kapitalflykt.

Samtidigt som människohandeln privatiserades upprätthöll den RAC med vapenmakt säkerheten för slavhandlarna längs Västafrikas kuster. Ett beskydd som de dock ogärna betalade för. I stället plockade staten upp notan för att gynna Englands entreprenörer i den transatlantiska slavhandeln.

Läs mer i The Counter-Revolution of 1776 av historikern Gerald Horne. Boken ger framför allt en inblick i vilka mekanismer som ledde till den amerikanska (kontra)revolutionen. Drömmen om självständighet från kolonialmakten handlade inte bara om frihetslängtan, utan också om hur framför allt de rika plantageägarna bland de vita bosättarna ville att behålla och expandera den lukrativa slavekonomin. En utveckling som England hotade … Men som sagt: Läs boken!

Share